Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Poslovna ekonomija sa 3 modula – DLS

 

 • Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija sa 3 modula (Finansije, bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo, revizija i porezi i Marketing, trgovina i turizam) – studije na daljinu
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni ekonomista
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Ciljevi na kojima se zasniva studijski program Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu usklađeni su sa osnovnim postulatima Bolonjskog procesa kao i sa Zakonom o visokom obrazovanju (odgovarajući izbor programskih sadržaja, mentorski pristup, prilagođenost programskih sadržaja zahtevima tržišta i slično), pri čemu se uvažavaju i osnovne specifičnosti strukovnih studija čije je glavno obeležje praktična orijentacija studijskih programa.

Studijski program Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu odražava sve aktuelnosti u pravcima razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, kao i osnovne ciljeve Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – Odseka Valjevo na polju inoviranja i unapređivanja sadržaja i načina izvođenja nastave, saradnje sa privredom i obrazovnim strukturama i težnje ka povećanju praktičnosti, efektivnosti i efikasnosti studiranja.

Ciljevi studijskog programa Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu usmereni su na sticanje kompetencija i akademskih veština za obavljanje raznovrsnih poslova visokog nivoa stručnosti u oblasti poslovne ekonomije, u skladu sa savremenim tendencijama vezanim za poslovanje preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, marketinških agencija, trgovinskih kompanija, kao i institucija i preduzeća u javnom sektoru i u sektoru turizma. Student bi trebalo da bude osposobljen da prepozna, formuliše i odgovori na probleme u domenu poslovanja preduzeća i institucionalnih transaktora.

Studijski program ima tri modula:

 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing, trgovina i turizam
 • Računovodstvo, revizija i porezi.

U okviru modula Finansije, bankarstvo i osiguranje studenti će ovladati stručnim i praktičnim veštinama potrebnim za: primenu finansijske analize i korporativno upravljanje, sprovođenje metodologije kreditne politike, pribavljanje i ulaganje finansijskih sredstava na nivou preduzeća, primenu savremenih metoda i tehnika kojima se sprovode i usvajaju procedure poslovanja banaka i osiguravajućih društava, kao i veštinama vezanim za upravljanje rizicima u preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

Ciljevi modula Marketing, trgovina i turizam su razvijanje sposobnosti i specifičnih praktičnih veština za empirijsku analizu potrošačke tražnje, realizovanje marketinških aktivnosti na domaćem i stranom tržištu, primenu alata poslovne komunikacije, primenu marketing koncepcije u oblasti usluga, posebno trgovine i turizma, primenu logističkih principa poslovanja i usvajanje kritičke sposobnosti analize za marketinško odlučivanje.

Studenti na modulu Računovodstvo, revizija i porezi posebno će ovladati specifičnim praktičnim znanjima i veštinama vezanim za računovodstveno praćenje poslovnih aktivnosti, računovodstvenu analizu i informisanje, međunarodnu računovodstvenu regulativu, standarde revizije, materijalnost i rizike u reviziji, oporezivanje u privatnom i javnom sektoru.

Ishodi obrazovanja na studijskom programu Poslovna ekonomija sa 3 modula – studije na daljinu su znanja i veštine koje su u skladu sa strukovnim studijama. Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja u poslovnoj ekonomiji
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa
 • primene znanja u praksi
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem
 • poštovanja načela poslovne etike.

Savladavanjem studijskog programa student, u zavisnosti od izabranog modula, stiče predmetno-specifične sposobnosti:

Na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje:

 • samostalno vodi složene projekte i obavlja poslove u procesima finansiranja privrede i građana, plasmana proizvoda osiguranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama, finansijske analize i trgovanja na pojedinim segmentima finansijskog tržišta
 • razlikuje, primeni i analizira u praksi najčešće korišćene instrumente i mehanizme upravljanja finansijama preduzeća, ocene efektivnosti i prihvatljivosti investicionih projekata, poslovanja banaka, osiguravajućih društava i finansijskih tržišta
 • planira, proceni rizike i napravi optimalan izbor alternativa kod upotrebe finansijskih instrumenata osiguranja, bankarskog poslovanja, berzanskog poslovanja i finansiranja preduzeća
 • kreira odgovarajući pristup u okviru upravljanja filijalom banke, osiguravajuće kompanije, odnosno druge finansijske institucije
 • rešava složene probleme u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja.

Na modulu Marketing, trgovina i turizam:

 • definiše, organizuje, realizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
 • izradi marketing plan i organizuje marketing aktivnosti u preduzeću
 • projektuje i realizuje strategiju komunikacije subjekta iz privatnog i javnog sektora
 • planira i organizuje spoljnotrgovinske poslove, poslove nabavke, prodaje i logistike
 • primeni specifične marketinške strategije u upravljanju uslugama, posebno u oblasti turizma
 • na marketinškim principima organizuje saradnju indirektnih i direktnih učesnika turističke privrede
 • rešava složene probleme u oblasti marketinga, trgovine i turizma.

Na modulu Računovodstvo, revizija i porezi:

 • vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje
 • elektronski podnosi finansijske izveštaje i odgovarajuće prijave
 • vrši poslove revizije, poreske kontrole i savetovanja uz primenu računovodstvene i poreske regulative i bira optimalna rešenja.

 

Knjigu predmeta možete pogledati na sledećem LINKU.

Knjigu nastavnika možete pogledati na sledećem LINKU.