Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Računovodstvo za menadžment, MRN 106

Назив предмета: Рачуноводство за менаџмент МРН 106

Наставник: мр Момчило С. Васиљевић

Статус предмета: Oбавезни (РРП) Изборни (ПМ)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање теоријско–аналитичких и практичних и практичних знања везаних за обављање рачуноводствених радњи као и планирање и контролу буџета и трошкова.
 • Оспособљавање за припремање и презентирање рачуноводствених информација као основе за доношење пословних одлука
 • Побољшање перформанси менаџмента и фирме

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • разумевање улоге менаџерског рачуноводства у доношењу одлука заснованих на рачуноводственим информацијама
 • обезбеђење и презентирање информација за менаџере свих нивоа
 • давање мишљења о вероватним исходима различитих одлука менаџмента посебно у подручјима планирања и контроле трошкова, прихода и профита

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Појам и садржина менаџерског рачуноводства
 2. Планирање пословног процеса и контрола трошкова
 3. Коришћење трошкова у доношењу пословних одлука ( различити системи обрачуна трошкова )
 4. Финансијска анализа пословања ( Рацио анализа – Cash flow )
 5. Краткорочни обрачун резултата и доношење пословних одлука
 6. Оцена ефикасности пословања и одговорност менаџерског рачуноводства
 7. Да ли је могуће управљање трошковима у пословном окружењу и шта обухвата појам пословног окружења?
 8. Oдлуке у вези са финансирањем инвестиција са оценом њихове економске ефективности
 9. Информације управљачког рачуноводства за стратегијско управљање

Практична настава

 1. Индивидуално и тимско решавање задатака
 2. Case study
 3. Презентација семинарских радова и дебате

Литература

 1. Стевановић Н и др.:Управљачко рачуноводство , Економски факултет, Београд, 2010.
 2. Жаркић – Јоксимовић Н. : Управљачко рачуноводство – Рачуноводство за менаџмент, ФОН, Београд, 2006
 3. Малинић Д.: Управљачко рачуноводство и обрачун трошкова и учинака, Економски факултет Крагујевац, 2006.
 4. Новићевић Б., Антић Љ.: Управљачко рачуноводство-обрачун трошкова, Економски факултет Ниш, 2005.
 5. Малинић Д., Милићевић В.: Управљачко рачуноводство-Збирка задатака, Економски факултет Београд, 2010.
 6. Garrison, R.N. Noreen, E., Menagerial Accounting, Mc Graw Hill, 2006.
 7. Edmonds, T.P. Edmonds, C.Tsay, Bor-Yi, Menagerial Accounting, Mc Graw Hill, 2006.

Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

За извођење теоријских наставних садржаја примењује се метода ex cathedra, а case метода у извођењу случајева из праксе који илуструју теоријски наставни садржаји. Обе методе се користе уз примену рачунарских презентација. Рад студената се прати континуирано током семестра према доле наведеним активностима, а завршна оцена знања студената формира се на завршном испиту као заједничка оцена свих активности.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена 70

Завршни испит

Поена 30

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

 

колоквијум-и

40

……….

 

семинар-и

10

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор